Desenvolupador
  Està visitant el lloc web de TUCAN MEDIA SCP
  Informació de contacte
  Si té algun dubte o desitja fer algun comentari sobre el contingut o el funcionament del lloc web, envieu un correu electrònic a la següent adreça: info@tucanmedia.com
  Drets d’autor – copyright
  El lloc web de TUCAN MEDIA S.C.P. es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre drets d’autor i propietat intel·lectual i industrial. El contingut del lloc web és propietat de TUCAN MEDIA SCP, inclosos els documents descarregables i les il·lustracions de qualsevol tipus (imatges, fotografies, etc.). Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial del present lloc o el seu contingut, sigui quin sigui el suport, sense el consentiment exprés de TUCAN MEDIA SCP
  Protecció de dades de caràcter personal
  Les dades personals registrades a través del lloc web s’utilitzen exclusivament per a ús intern de TUCAN MEDIA SCP. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris del lloc web tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades. Poden exercir aquest dret enviant una carta a la següent direcció: el C / ROGER DE FLOR, 300 BAIXOS – 08025 – BARCELONA; o bé, enviant un e-mail a l’adreça info@tucanmedia.com.
  Política de privacitat
  En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
  L’empresa titular d’aquesta website és domiciliada a C / ROGER DE FLOR, 300 BAIXOS – 08025 – BARCELONA proveïda del CIF J66216839.
  1. Bústia de contacte: info@tucanmedia.com
  2. Com a titular responsable dels fitxers automatitzats derivats d’aquest web, TUCAN MEDIA SCP desitja posar en coneixement dels visitants i usuaris de la seva pàgina web la seva política de protecció i tractament de dades de caràcter personal, que serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de www.tucanmedia.com on es demanin dades de caràcter personal, sens perjudici del que indica la Clàusula de Privacitat aplicable a cada formulari concret. En qualsevol cas, TUCAN MEDIA S.C.P. garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el Reial Decret 994/1999, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat així com la resta de normativa de desenvolupament.
  3. Les dades de caràcter personal que siguin facilitats pels usuaris o visitants del lloc web seran incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat de TUCAN MEDIA SCP amb la finalitat de facilitar l’accés als continguts oferts a través de la pàgina web; prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts a la pàgina; adequar aquests serveis a les preferències i gustos models usuaris; l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris i visitants; la gestió d’incidències i manteniment de la pàgina web; així com amb fins publicitaris i de prospecció comercial respecte de productes i serveis de TUCAN MEDIA SCP.
  4. TUCAN MEDIA S.C.P. informarà els usuaris i visitants de la pàgina de l’obligatorietat o no de facilitar tots i cadascun de les dades de caràcter personal que li siguin sol·licitades en els formularis d’accés i registre als serveis i / o continguts oferts en la pàgina web. L’avís es realitzarà en el moment de recollida a través d’avisos visuals com ara finestres flotants, col·locació de asteriscs o símbols al costat del dada sol·licitada, o mitjans anàlegs als anteriorment citats. En qualsevol cas, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, el lliurament de dades inexactes o de dades incompletes, podria ocasionar la prestació inadequada, ineficient, defectuosa o la no prestació dels serveis i / o continguts oferts als usuaris i visitants.
  5. TUCAN MEDIA S.C.P. sol·licitarà als usuaris i visitants de la pàgina web la seva autorització expressa en cada formulari que emplenin per a la cessió de les dades de caràcter personal que facilitin a les entitats pertanyents a TUCAN MEDIA SCP per a l’enviament d’informació i publicitat. El visitant i / o usuari podrà oposar-se a aquesta cessió tant en el formulari que haurà d’omplir inicialment, com en qualsevol moment posterior, enviant, en aquest últim cas, la seva sol·licitud al correu de contacte: info@tucanmedia.com
  6. TUCAN MEDIA S.C.P. pot modificar aquesta Política de Privacitat en funció d’exigències legislatives, normatives o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.
  7. TUCAN MEDIA S.C.P. té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir models usuaris en les seves pàgines web per tal de gestionar els serveis oferts o per remetre’ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.
  8. TUCAN MEDIA S.C.P. adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.
  9. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a TUCAN MEDIA SCP qualsevol modificació en els mateixos, quedant TUCAN MEDIA SCP exempt de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això a través del correu de contacte: info@tucanmedia.com
  10. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita ales adreces indicades en cada cas oa l’adreça: info@tucanmedia.com
  11. TUCAN MEDIA S.C.P. no remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits. TUCAN MEDIA S.C.P. informa als usuaris que, es poden oposar a l’enviament de missatges comercials seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho per escrit al correu de contacte: info@tucanmedia.com
  12. En relació amb les dades personals de menors de 18 anys, TUCAN MEDIA SCP mai utilitzarà aquestes dades per a fins inadequats per l’edat del menor, sinó que ho farà d’acord amb l’edat, coneixement i la maduresa d’aquest públic objectiu, i mai ha de demanar dades relatives o relacionats amb la situació econòmica o la intimitat dels membres de seva família. TUCAN MEDIA S.C.P. facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà els menors a que consultin amb ells abans de proporcionar dades. En cas de tractar-se de menors de 14 anys, aquests hauran d’aportar a TUCAN MEDIA SCP autorització escrita dels seus pares, tutors o representants legals, consentint el tractament de les seves dades.
  Política i ús de galetes
  Per consultar la nostre política de galetes visiti aquest enllaç.
  Utilització del lloc web
  TUCAN MEDIA SCP. Es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les dades publicades en el lloc web. Les dades publicades no tenen caràcter contractual. TUCAN MEDIA S.C.P. no té cap control ni assumeix per tant cap responsabilitat pel que fa al contingut dels possibles llocs als quals es pugui accedir a través d’http://www.tucanmedia.com

  L’empresa titular del website (www.tucanmedia.com) és TUCAN MEDIA SCP.

  TUCAN MEDIA S.C.P. copyright © 2015 Tots els drets reservats